Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunt concurs 28.03.2013

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2013-03-15 09:55:46
Ultima actualizare: 2013-03-15 09:55:46

A N U N T

 Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de : 

Ø      consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu

Concursul se organizează la sediul A.P.M. Sibiu, în data de 28 martie 2013, ora 10.00 proba scrisă şi în data de 01 aprilie 2013, interviul.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice :

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile – ştiinţa mediului, ingineria mediului, inginerie mecanică ,inginerie industrială-tehnologia construcţiilor de maşini.

b) vechime în specialitatea studiilor : minimum 5 ani;

c) cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel, Internet – nivel mediu;

d) cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Biroul Buget, Finanţe, Administrativ şi  Resurse Umane până la data de 25 martie 2013, ora 16.00.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată.

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

   b) copia actului de identitate;

   c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

   d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

   e) cazierul judiciar;

   f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

            Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.P.M. Sibiu, Biroul BFARU, et III, cam. 307 şi la nr. de telefon nr. 0269/232806, int. 119.

 BIBLIOGRAFIE

LEGI:

Ø      Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø      Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al funcţionarilor publici republicata;

Ø      Legea nr.2112011 privind  privind regimul deşeurilor;

Ø      Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

Ø      Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;

 

 HOTARARI DE GUVERN

Ø      HG.nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor;

Ø      HG. nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor  modificata şi completata de HG nr. 268/2005;

Ø      HG. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

Ø      H.G.nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

Ø      Hotărârea Guvernului nr.1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

Ø      Hotărârea  Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

 

ORDONANTE DE URGENTA A  GUVERNULUI :

Ø      OUG. nr.195/2005 privind protecţia mediului;

                                 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.