Reglementări > Autorizatia integrata de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia de emitere a AIM pentru S.C.I.A.R. S.A

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2012-10-23 15:23:30
Ultima actualizare: 2012-10-23 15:23:30

                                                           ……..2012

 

 

Decizie privind EMITEREA autorizaŢiei integrate de mediu 

pentru

S. C. I.A.R. S.A.

Instalaţii de  întreţinere, reparaţie şi modernizări aeronave”

activitate desfăşurată pe amplasamentul din loc. Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, jud. Braşov

 

Având în vedere:

-         prevederile O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de  Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare

-         O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ord. nr. 1158/2005

-         concluziile consultării în şedinţele CAT din datele de 09.01.2012  şi  18.06.2012

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu decide:

emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru „Instalaţii de  întreţinere, reparaţie şi modernizări aeronave”,  titular S. C. I.A.R. S.A, desfăşurată pe amplasamentul din loc Ghimbav, str. Aeroportului, nr. 1, jud. Braşov

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi în urma consultării autorităţilor publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică.

Autorităţile publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică: Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţia Naţională „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Olt S.G.A. Braşov, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov,  au fost consultate şi au prezentat puncte de vedere  în cadrul şedinţelor de analiză.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. Astfel:

-  solicitarea  de  obţinere a autorizaţiei  integrate  de  mediu  a  fost adusă  la  cunoştinţă  publicului  prin

anunţuri repetate în mass-media;

-  documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii de autorizare, la sediul A.R.P.M. Sibiu şi A.P.M. Braşov;

-   nu au existat observaţii din partea publicului privind emisiile generate de activitate.

Decizia a fost luată în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 152/2005 aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, respectiv:

-  luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-   luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată;

-  evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-  utilizarea eficientă a energiei;

-  luarea măsurilor necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

Condiţiile de funcţionare a instalaţiei impuse în autorizaţia integrată de mediu s-au stabilit ţinându-se cont de priorităţile rezultate în urma analizării următoarelor documente:

-     puncte de vedere exprimate de autorităţile membre CAT;

-    cele mai bune tehnici disponibile;

-    cerinţele legislative de mediu în vigoare; 

Toate acestea permit respectarea normelor privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, definite prin O.U.G. 152/2005  aprobată prin Legea 84/2006.

 

Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu www.arpm7c.ro, se va afişa la sediul  A.R.P.M. Sibiu din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. De asemenea, se va face publică în mass - media prin grija titularului de activitate şi se va afişa la sediul Primăriei localităţii Ghimbav,  jud. Braşov. Proiectul autorizaţiei integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Sibiu http//arpmsb.anpm.ro.

 

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ.

În situaţia în care publicul interesat se consideră lezat într-un drept al său, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă, pentru a contesta din punct de vedere procedural deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de O.U.G. nr. 152/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Se poate adresa instanţei  de contencios  administrativ  competente  şi  orice organizaţie  neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 152/2005, aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, considerându-se că acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele în cauză trebuie să solicite autorităţii publice centrale pentru  protecţia mediului, în termen de 30 de zile  de  la  data aducerii

la cunoştinţa publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acţiunilor considerate a fi  omise şi care fac obiectul participării publicului. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a răspunde la plângere  în termen de 30 zile de la data înregistrării acesteia la autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită şi trebuie să fie echitabilă şi corectă.

În cazul în care nu se înregistrează nicio sesizare, în termen de  30 de zile de la  anunţul public, autoritatea  regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.

Observaţiile publicului se pot înainta către Ministerul Mediului şi Pădurilor la fax. 021 3160282, către A.R.P.M. Sibiu la adresa office@arpm7c.ro .

Termenul legal până la care se pot înainta observaţiile publicului este de 30 de zile de la ultimul anunţ public, A.R.P.M. Sibiu urmând a fi informată asupra înaintării acestora în scris la sediul din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A sau electronic la adresa de e-mail office@arpmsb.anpm.ro În 30 zile de la anunţul public al deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea regională pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.