Topicuri > Biodiversitate

tipareste trimite pe mail

 Proiect BioREGIO Carpathians

Detalii

Autor: APM Sibiu,
Adăugat: 2012-04-12 10:02:04
Ultima actualizare: 2014-06-19 10:15:45

Proiectul BioREGIO Carpathians urmăreşte să îmbunătăţească managementul ecologic integrat al ariilor protejate şi resurselor naturale din munţii Carpaţi. Dezvoltarea durabilă regională şi conectivitatea ecologică vor contribui la depăşirea barierelor juridice şi ecologice ţinând cont, în acelaşi timp, de nevoile transfrontaliere şi transnaţionale. În cadrul actual de colaborare al Convenţiei Carpatice, BioREGIO îşi elaborează propriul Protocol pentru Biodiversitate şi alte reţele şi iniţiative transnaţionale relaţionate.

Partenerii şi instituţiile ştiinţifice locale care implementează proiectul şi-au unit eforturile pentru a demonstra îmbunătăţirea conectivităţii şi continuităţii celui mai mare lanţ muntos din Europa, care adăposteşte un patrimoniu natural unic şi acţionează ca o verigă majoră de legătură ecologică în Europa. BioREGIO Carpathians este un proiect European finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul pentru Sud Estul Europei.

Site-ul web al proiectului:  www.bioregio-carpathians.eu

Sudii realizate:

wp 3 - Realizare baza de date

act 3.2 - Lista rosie a speciilor si habitatelor din Carpati

Lista Rosie a speciilor si habitatelor din Carpatii Romanesti

Lista speciilor invazive din Carpatii Romanesti

Lista habitatelor din Carpatii Romanesti

Modalităţi de actualizare a Listei roşii de specii şi habitate şi a listei speciilor invazive din Carpaţii româneşti şi indentificarea posibilelor surse de finanţare

act 3.3 - Carpathian Joint Biodiversity Information System (CJBIS)

Recomandari pentru CPACHM si pentru stabilirea unui sistem de informatii comun privind biodiversitatea din Carpati (CJBIS)

wp 4 - Managementul integrat al resurselor naturale din Carpati si a zonelor protejate

act 4.2 - Dezvoltarea măsurilor comune de management integrat 

*carnivore/erbivoare

Raport privind colectarea datelor existente referitoare la speciile de carnivore si erbivore din Carpatii României

Raport cu privire la identificarea aspectelor cheie pentru armonizarea politicilor sectoriale si a legislatiei de management integrat

Raport pentru masuri comune de management integrat si standarde comune pentru managementul carnivorelor mari si ierbivorelor mari din Carpatii Romaniei

*zone umede

Raportul preliminar comun de management integrat măsoară zonelor umede

Draft documentatie cu măsuri comune de management integrat pentru gestionarea integrată a zonelor umede, pe Carpatii Românesti

Raport final - Dezvoltarea măsurilor comune de management integrat a zonelor umede în Carpati.

wp5 - Continuitatea si conectivitatea

act. 5.2 - Elaborare recomandari

Raport cu privire la conectivitatea habitatelor ?i ariilor naturale protejate din Carpaţii Româneşti, selectarea zonelor fierbinţi din perspectiva conectivită?ii ?i selectarea grupurilor de interes în relaţie cu acestea.

Raport cu privire la conectivitatea habitatelor ?i ariilor naturale protejate din Carpaţii Româneşti, organizarea vizitei în teren

Raport cu privire la elaborarea recomandărilor privind conectivitatea habitatelor ?i integrarea cu domeniile

Anunturi

Anunt achizitie  pentru atribuirea contractului de servicii de traducere, editare ?i tipărire  pentru livrabile în cadrul proiectului Managementul integrat al diversităţii biologice şi a peisajului pentru dezvoltare regională durabilă şi conectivitate ecologică în Carpaţi (BioREGIO Carpathians)

Documentatie descriptiva de servicii de traducere, editare ?i tipărire  pentru livrabile în cadrul proiectului Managementul integrat al diversităţii biologice şi a peisajului pentru dezvoltare regională durabilă şi conectivitate ecologică în Carpaţi (BioREGIO Carpathians)

* salvarea datelor se va face cu optiunea / Salveaza legatura ca.../

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project BioREGIO Carpathians aims at enhancing the integrated management of protected areas and natural assets of the Carpathian mountains. Sustainable regional development will be promoted and ecological connectivity will overcome legal and ecological barriers while considering transboundary and transnational needs. BioREGIO is building on the existing framework of the Carpathian Convention, its Biodiversity Protocol and other related transnational networks and initiatives.

National and local partners and scientific institutions have joined forces to contribute to the improvement of connectivity and continuity of the largest mountain range of Europe, harbouring an unique natural heritage and act as a major ecological link within Europe. BioREGIO Carpathians is an EU project which is co - funded by the ERDF within the South East Europe Transnational Cooperation Programme.

Project website:  www.bioregio-carpathians.eu

Studies produced:

wp 3 - Database development

act 3.2 - Carpathian Red List of Species and of Habitats

The Romanian Carpathians Species and Habitats Red List

The Romanian Carpathians Invasive Species List

The Romanian Carpathians Habitats List

Ways to update the Red List of species and habitats and the list of invasive species from the Romanian Carpathians and potential funding sources

act 3.3 - Carpathian Joint Biodiversity Information System (CJBIS)

Recommendations for CPACHM and for the establishment of a common  information system regarding Carpathian biodiversity (CJBIS)

wp 4 - Integrated management of Carpathian natural assets and protected areas

act 4.2 - Common integrated management measures elaboration and follow up

*carnivores/herbivores

Report on information collected for carnivores and herbivores species in the Romanian Carpathians

Report on the identification of key issues for harmonization of sectoral policies and legislation for integrated management

Report for Common Integrated Management Measures and Commons Standards for the management of Large Carnivores and Herbivores in the Romanian Carpathians

*wetland

Preliminary report common integrated management measures wetland

Draft development of common integrated management measures for Romanian Carpathian wetlands

Final Report - Development of common integrated management measures for key natural assets in the Carpatians - wetlands

wp5 - Continuity and connectivity

act. 5.2 - Recomandation elaboration

Report on the connectivity of habitats and protected areas in the Romanian Carpathians, the selection of hot spots in terms of connectivity and selection of stakeholders in relation to them.

Report on the connectivity of habitats and areas protected in Romanian Carpathians,  visit to site area

Report on the development of recommendations on habitat connectivity and integration areas

* data will be saved with the option / Save Target As ... /


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.