Reglementări > Autorizatia integrata de mediu

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 SC WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI SRL - Anunt decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu

Detalii

Autor: ARPM Sibiu,
Adăugat: 2013-04-10 16:22:09
Ultima actualizare: 2013-04-10 16:22:09

Taguri

Decizie privind EMITEREA autorizaŢiei integrate de mediu

 

pentru S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 42 - 44, Băneasa Business & Technology Park,  clădirea A, etaj, aripa A1

pentru activitatea: - „Instalaţie pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere (cărămizi Porotherm), cu o capacitate de producţie  de 750 t/zi

 

Având în vedere:

¾    Prevederile O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de  Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

¾    O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat de Ord. nr. 1158/2005

¾    Concluziile consultării în şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică din datele de 07.11.2012,  10.04.2013.

 

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu decide:

Emiterea autorizaţiei integrate de mediu având ca titular de activitate S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI S.R.L., pentru activităţile desfăşurate pe amplasamentul din localitatea Sibiu, str. Podului nr. 127, judeţul Sibiu.

 

Decizia a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente, membre ale Colectivului de Analiză Tehnică.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în activitatea de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului. Astfel:

- solicitarea de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţuri repetate în mass-media;

- documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă pentru consultare de către public pe toată durata derulării procedurii, la sediul APM Sibiu.

- mediatizarea şedinţei de dezbatere publică, din data de 14.02.2013, desfăşurată la adresa Sibiu, str. Podului, nr. 127, jud. Sibiu, la care nu s-a prezentat public interesat de fondul dezbaterii;

 

Obligaţiile de bază ale titularului activităţii/operator impuse prin autorizaţia integrată de mediu conduc la respectarea prevederilor OUG 152/2005, aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, respectiv:

-          luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

-          luarea măsurilor care să asigure că nici o poluare semnificativă nu va fi cauzată;

-          evitarea producerii de deşeuri, iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

-          utilizarea eficientă a energiei;

-          luarea măsurilor necesare pentru prevenirea poluărilor accidentale şi limitarea consecinţelor acestora;

-          luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului într-o stare care să permită reutilizarea acestuia.

 

Titularul activităţii este obligat să efectueze raportări periodice, care cuprind rezultatele supravegherii emisiilor şi care sunt puse la dispoziţia publicului.

Conţinutul autorizaţiei integrate de mediu va fi pus la dispoziţia publicului interesat la sediul S.C. WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI S.R.L., la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Sibiu şi la Primăria Sibiu, pe toată durata funcţionării instalaţiei.

 

Prezenta decizie se va publica pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro, se va face publică în mass media. Proiectul autorizaţiei integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.

 

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu va fi accesibil publicului interesat pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro.

 

Menţiuni despre procedura  de contestare administrativă şi contecios administrativă

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se consideră

lezată într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. k) din O.UG. 152/2005 aprobată cu modificări de Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, considerându-se că acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 34 din O.UG. 152/2005, trebuie să solicite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţă publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acţiunilor considerate a fi fost omise şi care fac obiectul participării publicului. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, corectă şi rapidă.

 

Observaţiile publicului se pot transmite în scris la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Sibiu, din Sibiu, str. Hipodromului nr. 2 A sau electronic la adresa office@apmsb.anpm.ro, şi către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice la fax. 021/ 4089615.

Termenul legal până la care se pot înainta observaţiile publicului este de 30 de zile de la primul anunţ public, Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Sibiu urmând a fi informată asupra înaintării acestora în scris la sediul din Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A sau electronic la adresa de e-mail office@apmsb.anpm.ro.

 

În 30 zile de la anunţul public al deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, în lipsa unor observaţii fundamentate din partea publicului, autoritatea pentru protecţia mediului emite autorizaţia integrată de mediu.          


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.